Motion & Samvær

r>

Vedtægter for Motion & Samvær

§1.

Afdelingens navn er: Motion & Samvær Slagelse.

 
 

§2.

Afdelingens hjemsted er Slagelse.

 
 

§3.

Afdelingens formål:
Motion & Samvær henvender sig især til folk, der ønsker at dyrke motion og hyggeligt samvær i dagtimerne.

 
 

§4.

Afdelingens tilhørsforhold:
Motion & Samvær er en afdeling under Firmaidræt Slagelse

 
 

§5.

Medlemskab:

 
 

a.

Alle kan blive medlem. Man er medlem af afdelingen, når medlemskabet er registreret og kontingentet er betalt.

 
 

b.

Medlemskabet ophører ved udmeldelse og hvis kontingent ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfald.

 
 

c.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod afdelingen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende årsmøde.

 
 

§6.

Årsmødet

 
 

a.

Årsmødet er afdelingens øverste myndighed, men afgørelser må ikke stride mod Firmaidræt Slagelses bestemmelser.

 
 

b.

Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til det årlige møde. Indkaldelse sker ved at gruppelederne informerer grupperne og ophænger indkaldelsen. Årsmøde afholdes inden udgangen af marts.
Dagsordenen udsendes af formanden senest 14 dage f aør og gruppelederne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 
 

c.

Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

 
 

d.

Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

 
 

e.

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller mere end 3 medlemmer på årsmødet ønsker det.

 
 

f.

Årsmødets dagsorden:

 
 

i.

Valg af dirigent og evt. stemmetællere

 
 

ii.

Bestyrelsens beretning

 
 

iii.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 
 

iv.

Forslag til handlingsplan og budget

 
 

v.

Indkomne forslag

 
 

vi.

Valg af bestyrelse

 
 

vii.

Evt.

 
 

§7.

Ekstraordinært årsmøde

 
 

a.

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til et ekstraordinært årsmøde, og bestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært årsmøde, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 
 

b.

Indkaldelsen til et ekstraordinært årsmøde skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved det ordinære årsmøde.

 
 

§8.

Bestyrelsen

 
 

a.

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af afdelingen mellem de årlige årsmøder.

 
 

b.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, et medlem fra hver aktivitetsgruppe (en gruppeleder) samt en promotionsmedarbejder og evt. en regnskabsmedarbejder.
Et bestyrelsesmedlem fra en aktivitetsgruppe kan godt samtidig varetage en af de øvrige bestyrelsesopgaver.

 
 

c.

Hele bestyrelsen er på valg hver år, men kan genvælges.

 
 

d.

Hvis der opstår et behov for at få andre ”specialister” ind i bestyrelsen, skal dette fremsættes som forslag på årsmødet eller godkendes på det næste årsmøde.

 
 

e.

Ved varigt forfald af en gruppeleder udpeger formanden en erstatning, som uden valg tjener som gruppeleder indtil næste årsmøde.
Ved varigt forfald af formanden vælger bestyrelsen en erstatning blandt egne medlemmer.

 
 

f.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 
 

g.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets interne samarbejde.

 
 

§9.

Regnskab/økonomi

 
 

a.

Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 
 

b.

Regnskabet føres af regnskabsmedarbejderen/formanden og skal indeholde oversigt over alle indtægter og udgifter (med bilag) samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. Regnskabet revideres og godkendes af Firmaidræt Slagelse.

 
 

c.

Regnskabet skal følge Firmaidræt Slagelses regler og udarbejdes i samarbejde med Firmaidræt Slagelses regnskabsmedarbejder.

 
 

§10.

Tegningsregler og hæftelse

 
 

a.

Afdelingen tegnes udadtil af formanden og næstformanden i afdeling

 
 

b.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.

 
 

§11.

Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 
 

§12.

Opløsning af afdelingen

 
 

a.

Afdelingen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på et årsmøder og et ekstraordinært årsmøde, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 
 

b.

I tilfælde af opløsning overdrages afdelingens formue til Firmaidræt Slagelse.

 
 

-

Revision b.
Således vedtaget den 30. marts 2022

   


Motion og Samvær Slagelse
Niels Jørgen Pedersen, Frodesvej 23, 4200 Slagelse
Tlf. 2859 2201, E-mail: nielsjp@mail.com